ASP 数组按照数值大小排序

str = "1,5,1,9,2,3,6,1"
arr = split(str,",")
for i = 0 to ubound(arr)
    dim temp,iv,jv    
    for j = i to ubound(arr)
         iv = arr(i)
         jv = arr(j)
        if(int(iv) > int(jv)) then
            temp = arr(i)
            arr(i) = arr(j)
            arr(j) = temp
         end if
    next
next
msgbox join(arr,",")


文章来自: 本站原创
引用通告: 查看所有引用 | 我要引用此文章
Tags:
相关日志:
评论: 0 | 引用: 0 | 查看次数: -
发表评论
昵 称:
密 码: 游客发言不需要密码.
内 容:
验证码: 验证码
选 项:
虽然发表评论不用注册,但是为了保护您的发言权,建议您注册帐号.